XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 12/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 54 52 35
G.7 546 842 155
G.6 5488 9218 8403 9991 2135 0046 1132 8250 8223
G.5 3629 9657 7011
G.4 08158 71260 87652 11529 63707 54402 72607 73374 79896 58738 83106 61203 47525 10396 87473 05065 45802 00820 80423 60035 93925
G.3 75030 81061 68317 50973 20775 63828
G.2 73298 07711 64369
G.1 32520 20857 46168
G.ĐB 472296 467462 341542

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 05/07/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 02, 07, 03
1 18
2 20, 29, 29
3 30
4 46
5 58, 52, 54
6 61, 60
7 -
8 88
9 96, 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/07/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 11, 17
2 25
3 38, 35
4 46, 42
5 57, 57, 52
6 62
7 73, 74
8 -
9 96, 96, 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/07/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 11
2 28, 20, 23, 25, 23
3 35, 32, 35
4 42
5 50, 55
6 68, 69, 65
7 75, 73
8 -
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 69 29 77
G.7 413 123 384
G.6 2327 4799 3058 6030 1403 2113 7283 3056 7342
G.5 9717 2310 8991
G.4 34272 17647 86245 13458 49247 51822 86166 94883 36480 14384 75989 46917 91151 57927 07017 63526 22766 51771 56190 51878 39242
G.3 95699 82845 70272 03059 65789 87304
G.2 15898 30870 65987
G.1 23029 45049 26674
G.ĐB 830771 957647 087784

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 28/06/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 13
2 29, 22, 27
3 -
4 45, 47, 45, 47
5 58, 58
6 66, 69
7 71, 72
8 -
9 98, 99, 99

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/06/2021

Đầu Lô Tô
0 03
1 17, 10, 13
2 27, 23, 29
3 30
4 47, 49
5 59, 51
6 -
7 70, 72
8 83, 80, 84, 89
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 28/06/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 17
2 26
3 -
4 42, 42
5 56
6 66
7 74, 71, 78, 77
8 84, 87, 89, 83, 84
9 90, 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau TP.HCM
G.8 66 91 15 66
G.7 205 924 414 205
G.6 2705 9030 7944 0553 2262 0748 3365 7711 5111 2705 9030 7944
G.5 8227 0589 5412 8227
G.4 90510 07492 61888 52573 38138 58514 46855 02705 16940 61286 20197 83576 44400 56798 00619 06616 40058 39435 59800 92739 97618 90510 07492 61888 52573 38138 58514 46855
G.3 35538 14870 23644 33058 01588 77841 35538 14870
G.2 60803 59210 92973 60803
G.1 33208 38706 04730 33208
G.ĐB 375557 342088 955475 373557

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 21/06/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 03, 05, 05
1 10, 14
2 27
3 38, 38, 30
4 44
5 57, 55
6 66
7 70, 73
8 88
9 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/06/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 05, 00
1 10
2 24
3 -
4 44, 40, 48
5 58, 53
6 62
7 76
8 88, 86, 89
9 97, 98, 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 21/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 19, 16, 18, 12, 11, 11, 14, 15
2 -
3 30, 35, 39
4 41
5 58
6 65
7 75, 73
8 88
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 21/06/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 03, 05, 05
1 10, 14
2 27
3 38, 38, 30
4 44
5 57, 55
6 66
7 70, 73
8 88
9 92
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 40 00 11
G.7 161 822 074
G.6 9867 7393 1212 5770 0867 6729 6379 9679 2502
G.5 0141 0429 2941
G.4 97508 77506 86064 74161 86971 90560 23536 44769 55860 84322 08766 59935 44547 25677 55988 63720 81470 41995 51201 40526 59389
G.3 75585 03527 74515 03146 54286 97786
G.2 97226 07731 20954
G.1 79195 80195 61628
G.ĐB 546072 113834 553836

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 14/06/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 06
1 12
2 26, 27
3 36
4 41, 40
5 -
6 64, 61, 60, 67, 61
7 72, 71
8 85
9 95, 93

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 15
2 22, 29, 29, 22
3 34, 31, 35
4 46, 47
5 -
6 69, 60, 66, 67
7 77, 70
8 -
9 95

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 14/06/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 11
2 28, 20, 26
3 36
4 41
5 54
6 -
7 70, 79, 79, 74
8 86, 86, 88, 89
9 95
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 88 07 64
G.7 630 870 183
G.6 5324 1013 5063 6230 5141 6427 2329 6203 8881
G.5 4785 2867 5730
G.4 56091 00410 66639 79546 67125 48971 17006 90180 14801 83524 27470 76597 58048 33347 01291 65320 36147 22824 30131 00927 74246
G.3 13757 78493 86433 46809 23656 78766
G.2 07611 20410 29735
G.1 30906 76071 94111
G.ĐB 633890 115341 326684

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 07/06/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 11, 10, 13
2 25, 24
3 39, 30
4 46
5 57
6 63
7 71
8 85, 88
9 90, 93, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/06/2021

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 07
1 10
2 24, 27
3 33, 30
4 41, 48, 47, 41
5 -
6 67
7 71, 70, 70
8 80
9 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 07/06/2021

Đầu Lô Tô
0 03
1 11
2 20, 24, 27, 29
3 35, 31, 30
4 47, 46
5 56
6 66, 64
7 -
8 84, 81, 83
9 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 42 60 38
G.7 420 453 967
G.6 1928 7375 7257 7786 7901 8139 1776 0958 8112
G.5 4526 7796 8259
G.4 61435 73883 19392 70474 71134 28260 46570 99073 14532 98738 82802 22656 06599 78831 98345 04909 80050 14261 04398 40375 43689
G.3 89924 61128 19069 61657 18510 97449
G.2 51044 62352 78040
G.1 54543 64111 90906
G.ĐB 237960 074608 747096

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 31/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 24, 28, 26, 28, 20
3 35, 34
4 43, 44, 42
5 57
6 60, 60
7 74, 70, 75
8 83
9 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 31/05/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 02, 01
1 11
2 -
3 32, 38, 31, 39
4 -
5 52, 57, 56, 53
6 69, 60
7 73
8 86
9 99, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 31/05/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 10, 12
2 -
3 38
4 40, 49, 45
5 50, 59, 58
6 61, 67
7 75, 76
8 89
9 96, 98

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 2